شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: کنترل کیفیت
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰۰
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ: دوم
مو لف: دیل.اچ.بسترفیلد
مترجم: دکتر رضا اسماعیل پور دکتر سید یحیی سید دانش
شرحمباحث