شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مدیریت علفهای هرز
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۲۷۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۰۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر جعفر اضغری
مترجم:
شرحمباحث