شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی دارویی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۲۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۴۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر نصرت اله محمودی
مترجم:
شرحمباحث