شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مبانی ژنتیک
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۱۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: مهندس سهیلا تالش ساسانی
مترجم:
شرحمباحث