شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (۱)
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۶۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر منصور افشار محمدیان
مترجم:
شرحمباحث