شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: بیماریهای درختان جنگلی و چوب
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۳۵۰۰
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر مهرداد قدس خواه
مترجم:
شرحمباحث