شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: شکلدهی الکترومغناطیسی فلزات
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۵۰ ريال
تعداد صفحات: ۷۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۸
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: درویزه، ابوالفضل
مترجم:
شرحمباحث