شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: اصول آموزش تکنیکهای والیبال
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۲۳۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: منیژه منصور صادقی فرزانه ساکی معصومه باغبان
مترجم:
شرحمباحث