شابک:
پژوهشی
عنوان: پژوهشنامه علوم کشاورزی جلد ۱ شماره ۳ (ویژه نامه علوم دامی)
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۰
چاپ:
مو لف: دانشکده علوم کشاورزی
مترجم:
شرحمباحث