شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: پژوهشنامه علوم کشاورزی جلد ۱ شماره ۹ (ویژه نامه آب و خاک )
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده علوم کشاورزی
مترجم:
شرحمباحث