شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: فرهنگ موضوعی تالشی به فارسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۷۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله ابراهیم خادمی ارده
مترجم:
شرحمباحث