شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: دیباچه ای تاریخی بر نظریه ادبی از افلاطون تا بارت
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۶۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ریچارد هارلند
مترجم: دکتر بهزاد برکت
شرحمباحث