شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: ده ویژگی معلمان کارآمد
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۰۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: الین کی .مک ایوان
مترجم: دکتر ژاله حساسخواه دکتر عباس صادقی
شرحمباحث