شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۵۰۰
تعداد صفحات: ۵۸۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۲۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر سید علی الهی نیا
مترجم:
شرحمباحث