شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: آمادگی جسمانی ۱ و ۲
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۳۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: میترا پورسهراب
مترجم:
شرحمباحث