شابک:
پژوهشی
عنوان: کتابچه چکیده مقالات نخستین همایش دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ــ
تعداد صفحات: ۹۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۰
چاپ:
مو لف: انجمنهای علمی دانشجویان مهندسی، باغبانی، جنگلداری، خاکشناسی و زراعت و اصلاح نباتات
مترجم:
شرحمباحث