شابک: 8-54-9931-964-978
دانشکده: کشاورزی
عنوان: روشهای پایه در همسانه سازی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۳۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر والدیس برزینس
مترجم: دکتر سید ضیاءالدین میر حسینی - دکتر علیرضا صیداوی - دکتر بهزاد فره یاضی
شرحمباحث