شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مونوگراف قارچهای تیره Erysiphaceaeدر استان گیلان
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر اکبر خداپرست
مترجم:
شرحمباحث