شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: فصلنامه ادب پژوهی
نوع: مجله
زبان:
قیمت: ۹۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۸۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مترجم:
شرحمباحث