شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: بایسته های تصمیم گیری یک مدیر
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۶۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سریل چارنی
مترجم: دکتر محمد نوع پسند اصیل
شرحمباحث