شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مدیریت حشرات آفت
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۶۰۰۰
تعداد صفحات: ۶۲۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: جک ای رچ سیگل - نانسی رچ سیگل
مترجم: دکتر لطیف صالحی - مهیار رفعتی فرد
شرحمباحث