شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: بذرهای گفتار
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۲۰۰۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: جین ایچسان
مترجم: دکتر حبیب اصل سلیمانی طیبه افتخاری
شرحمباحث