شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی محیط زیست
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۷۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر سید مرتضی مستشاری
مترجم:
شرحمباحث