شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: لغت نامه تالشی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۳۵۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر علی رفیعی
مترجم:
شرحمباحث