شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: پرتوی از اخلاق مدیریت در اسلام
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۶۵۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: حجه الاسلام صدیق عربانی
مترجم:
شرحمباحث