شابک:
پژوهشی
عنوان: کارنامه پژوهشی سال ۸۱
نوع: کارنامه
زبان:
قیمت: ــ
تعداد صفحات: ۲۱۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ــ
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: صنایع نادری , ایرج
مترجم:
شرحمباحث