شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مکان یابی ژنهای کنترل کننده صفات کمی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر بابک ربیعی دکتر حسین صبوری
مترجم:
شرحمباحث