شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: خوراکهای غیر معمول در تغذیه حیوانات
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۴۵۰۰
تعداد صفحات: ۳۰۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: کلمان بودا
مترجم: علیرضا جعفری صیادی ابوالقاسم اوحدی حائری بهمن نوید شاد
شرحمباحث