شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تذکره شهدای کربلا ۱و ۲
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۳۵۰۰
تعداد صفحات: ۴۸۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر غلامرضا رحمدل
مترجم:
شرحمباحث