شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تالشی ( گویش ماسوله )
نوع: کتاب
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۸۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ژیلبر لازار
مترجم: استاد جعفر خمامی زاده - دکتر علی رفیعی جیردهی
شرحمباحث