شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: قواعد نحو زبان عربی (بخش مرفوعات)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۵۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر رحمت پورمحمد
مترجم:
شرحمباحث