شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: نمایه مجله علمی شیلات ایران
نوع: کتاب
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۲۷۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مریم محسنی
مترجم:
شرحمباحث