شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مقدمه ای بر مدارهای الکتریکی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۸۸۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ریچاردسی.درف
مترجم: دکتر باقر سلیمی
شرحمباحث