شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: نقشه کشی صنعتی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۳۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مهندس محمد جواد تسکینی
مترجم:
شرحمباحث