شابک:
پژوهشی
عنوان: چکیده مقالات کنفرانس چایکاری و توسعه آن در مناطق گرمسیری حاشیه خزر
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ــ
تعداد صفحات: ۹۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشگاه دولتی لنکران، جمعیت چای آذربایجان، دانشگاه گیلان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، اداره کل خدمات پژوهشی سازمان چای ایران
مترجم:
شرحمباحث