شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: حقایقی در باره آمادگی ورزش و تندرستی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰۰
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: فرانکس هاولی
مترجم: دکتر فرهاد رحمانی نیا حمید رجبی
شرحمباحث