شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: پرورش قارچ شامپینیون
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۸۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: هلموت اشتاین اک
مترجم: دکتر غلامعلی پیوست
شرحمباحث