شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: ارتعاشات مکانیکی (جلد ۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۸۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۷۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۴
چاپ:
مو لف: پروفسور رائو
مترجم: دکتر منصور درویزه دکتر ابوالفضل درویزه
شرحمباحث