شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: تنیس روی میز پیشرفته
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۹۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: سعادت عبادی فر
مترجم:
شرحمباحث