شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: شیمی آب
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۴۳۰۰
تعداد صفحات: ۲۷۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: سوزان ای کگ لی و جوی اندروس
مترجم: مهندس رحمت زرکامی دکتر صادق حسن نیا
شرحمباحث