شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مبانی شیمی آلی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر منوچهر مامقانی - دکتر فرها شیرینی
مترجم:
شرحمباحث