شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مبانی و قوانین ژنتیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۶۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۱۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ژولیت ایرمر
مترجم: دکتر رحیم هنرنژاد
شرحمباحث