شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: کنترل و گواهی بذر
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۸۹۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر محمد مهدی سوهانی
مترجم:
شرحمباحث