شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: اندامزایی در مهره داران
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۸۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۴۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۷۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر فرهاد مشایخی
مترجم:
شرحمباحث