شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم خاک ایران (جلد ۱)
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰
تعداد صفحات: تعداد صفحات: ۵۶۰ و ۱۱۰۹ صفحه
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ترابی گل سفیدی , حسین
مترجم:
شرحمباحث