شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: اصول آموزش تکنیک های والیبال
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۱۰۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: منیزه منصور صادقی - فرزانه ساکی - معصومه باغبان بغداد آباد
مترجم:
شرحمباحث