شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: پیدایش و طبقه بندی خاکها
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۸۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۷۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر حسن رمضانپور
مترجم:
شرحمباحث