شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اصول رده بندی جانوری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۵۰۰
تعداد صفحات: ۲۵۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: وی . سی. کاپور
مترجم: دکتر احد صحراگرد دکتر جلیل حاجی زاده
شرحمباحث