شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی صنعتی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۳۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر مهندس محمد معین
مترجم:
شرحمباحث