شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: گروههای کیفیت و بهره وری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۱۸۰۰
تعداد صفحات: ۱۲۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: مایک رابسون
مترجم: دکتر رضا اسماعیل پور
شرحمباحث